Stanovy

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ „NAMŠÁL“

Čl. 1.
Název a sídlo
 
Název: NAMŠÁL
(dále jen „sdružení“)
Sídlo: Lužnice čp. 94, PSČ 379 01
  
Čl. 2
Statut sdružení
1.      Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2.      Sdružení je právnickou osobou.
 
Čl. 3
Cíl činnosti sdružení
1.  Cílem sdružení je  rozšiřování povědomí o historii i současnosti obce Lužnice a jejího okolí, přispívání ke zkvalitnění života v obci při zachování charakteru venkovského a přírodě blízkého prostředí, kulturní, osvětová a publikační činnost.
2.   Za tímto účelem bude sdružení usilovat o shromažďování a zpracovávání, případně publikování,  materiálů, dokumentů, fotografií apod., které se týkají minulosti i současnosti obce Lužnice a jejího okolí. Pořádání přednášek, kulturních akcí, připomínání života významných občanů, pořádání akcí pro děti a  celé rodiny se zaměřením na kulturní a společenský život obce, ochrana a  péče o cenné a zajímavé přírodní lokality nebo památky na území obce .
3.   Sdružení bude usilovat o zvyšování a udržování pocitu sounáležitosti s obcí Lužnice a krajinou v jejím okolí.
 
 
Čl. 4
Členství
1.      Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2.      O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
3.      Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4.      Členství zaniká:
a)      vystoupením člena písemným oznámením radě,
b)     úmrtím člena,
c)      u právnické osoby jejím zrušením,
d)     zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
e)      zánikem sdružení.
 
 
Čl. 5
Práva a povinnosti členů
 
1.   Člen sdružení má právo:
a)   účastnit se jednání členské schůze,
b)   volit orgány sdružení,
c)   být volen do orgánů sdružení,
d)   obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
2.    Člen má povinnost zejména:
a)   dodržovat stanovy sdružení,
b)   aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
c)   svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
d)   dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.
  
Čl. 6
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
a)   valná hromada,
b)   rada sdružení,
c)   předseda,
d)   revizní komise
  
Čl. 7
Valná hromada
1.   Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2.   Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3.   Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů sdružení.
4.   Valná hromada zejména:
 a)   rozhoduje o změnách stanov sdružení,
 b)   schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a      roční závěrku hospodaření,
 c)   volí členy rady sdružení,
 d)   rozhoduje o počtu členů rady sdružení,
 e)   rozhoduje o zrušení členství,
 f)   rozhoduje o zrušení sdružení.
5.   Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6.   Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7.   Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.
 
 
Čl. 8
Rada sdružení
1.      Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
2.      Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
3.      Rada má nejméně 5 členů.
4.      Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 2x ročně.
5.      Rada zejména:
a)      volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b)     koordinuje činnost sdružení,
c)      svolává valnou hromadu,
d)     zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e)      rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
6.      Předseda a místopředseda rady zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem.
7.      Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
8.      Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
9.      Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.
 
 
Čl. 9
Předseda
1.   Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.
2.   Předsedu volí rada sdružení.
3.   Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
4.   Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.
 
Čl. 10
Zásady hospodaření
1.   Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2.   Zdroji majetku jsou zejména:
 a)   dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
 b)   dobrovolné příspěvky členů
 c)   dotace a granty,
3.   Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
4.   Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
 
Čl. 11
Zánik sdružení
1.   Sdružení zaniká:
 a)   dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí  valné hromady,
 b)   rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2.   Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.
 
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1.   Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
2.   Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.