Proč pomník Janu Nouzovi ?

Protože svou prací, spisovatelskou, publikační literární zviditelnil naší vesnici a v mnohých dokázal probudit hrdost na ni, sounáležitost s její minulostí i současností. Tu minulost i současnost naší obce znal jako kronikář tak dobře jako málokdo. Připravil  a zasloužil se o knižní vydání kroniky obce, podílel se na zpracování publikace o historii lužnického sboru hasičů. Shromáždil a získal pro obec řadu zajímavých dokumentů či jejich kopie a položil dobrý základ obecního archivu jako přílohy kroniky. Tyto podklady jsou pro budoucí generace občanů Lužnice nesmírně cenné.Při obnovování obecní samosprávy po listopadu 1989 přispěchal obci na pomoc jako zastupitel  a místostarosta a v této obtížné době pomohl rozběhnout dobré fungování nového vedení obce. I v pozdějším období vždy přispěchal radou i konkrétní pomocí kdykoliv to obec potřebovala. A kdykoliv to potřeboval kdokoli z nás.

Pomník nejen spisovateli, publicistovi, literátovi, ale i občanovi, který celý svůj život dokázal sloužit své obci. Aby připomínal, že poctivá práce ve prospěch veřejnosti je něco, co, chválabohu, ještě platí a má svou cenu. a stojí za to o principy, kterými se vždy řídil, usilovat.

A aby připomínal, že za to vše, co v životě Jan Nouza udělal, dokážeme  poděkovat.

Od 1. 5. 2014 probíhá veřejná sbírka na výše zmiňovaný pomník.