Zápis z 2. členské schůze OS Namšál ze dne 24. 10. 2014

Přítomni: Kolouchová Miroslava, Marešová Eva, Širhalová Marie, Kaletová Helena, Voldřichová Božena, Davidová Eliška, Kalianková Zdeňka, Martínek Jiří, Martínková Anna, Sedláčková Helena, Radostová Marie, Černohorská Marie,Černohorský Viktor, Sedláková Libuše

Romana Lehmannová – host

Program:
1. Zahájení
2. Informace o zřízení účtu
3. Otevření kasičky
4. Diskuse

Ad 1) Paní Miroslava Kolouchová přivítala přítomné a hosta schůze OS Namšál paní
Romanu Lehmannovou – redaktorku Jihočeského rozhlasu České Budějovice.
Sdělila, že hlavním bodem schůze je otevření kasičky, kam byly ukládány finanční
prostředky z vypsané sbírky.

Ad 2) Eva Marešová a Marie Širhalová zřídily pro OS Namšál účet u Sparkasse v Třeboni.

Ad 3) Za přítomnosti všech členů byla otevřena zapečetěná kasička a spočítána hotovost.
Kasička                                                                             15.310,- Kč
Na 1. zasedání vybráno v hotovosti                                    2.300,- Kč
Na účet bylo vloženo                                                           1.918,- Kč
———————————————————————————————
Celková hotovost OS Namšál k 24.10.2014                     19.528,- Kč

Ad 4) Členové OS byli vyzváni, aby podávali návrhy na místo, kam situovat pomník pana Jana Nouzy.

Marie Širhalová navrhuje, aby byla zhotovena pamětní deska nebo jiná vzpomínková
forma k uctění památky prvního starosty obce Lužnice po listopadu 1989 pana Jiřího
Hrocha, který se velkou měrou zasloužil o novou samostatnost obce a znovuotevření
Základní školy v Lužnici a pro obec vykonal mnoho záslužné činnosti.

Paní Lehmannová natočila krátkou reportáž z otvírání kasičky a další diskusi o
zamýšleném zhotovení a umístění pomníku pro pana Jana Nouzu.

V Lužnici dne 24.10.2014
Zapsala Marie Širhalová